Kategorie      
Novinky
 Indiana Jones sada 6 ks
1 543,97 Kč (61,17 EUR)
 Lebka  1 Oz
3 070,84 Kč (121,67 EUR)

Reklamační řád

Úvod Dodání zbožíReklamační řád

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVYOdstoupení od smlouvy je odlišně upraveno pro Kupujícího spotřebitele, pro Kupujícího podnikatele

a pro Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo možnosti odstoupení od Kupní smlouvy v těchto případech:

a) došlo-li k vytvoření a/nebo potvrzení objednávky zjevnou systémovou poruchou počítačové sítě,

softwarovou chybou nebo selháním lidského faktoru,

b) byla-li objednávka vyhotovena na zjevně pochybnou či neexistující doručovací adresu,

c) byla-li objednávka učiněna jinou osobou, než které náleží příslušný uživatelský účet, nebo byla

učiněna z uživatelského účtu založeného jiným Kupujícím za účelem překročení maximálního

možného limitu objednatelného zboží,

d) byla-li objednávka učiněna za zjevně spekulativním účelem s tím, že vůle Kupujícího zboží odebrat

není vážná a toto je podloženo opakovaným předchozím odstoupením Kupujícího od smlouvy bez

udání relevantního důvodu,

e) byla-li objednávka učiněna Kupujícím, který již v minulosti porušil své povinnosti vůči

Prodávajícímu,

f) je-li objednané zboží již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,

e) má-li být zboží nejprve dodáno třetí osobou Prodávajícímu, a tato třetí osoba není schopna

předmětné zboží Prodávajícímu dodat,

f) pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného

dodavatelem Prodávajícího, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou

byla v internetovém obchodu uvedena chybná kupní cena.,

g) pokud nebyla vystavená zálohová faktura dle článku IV. bod 4 těchto VOP uhrazena ani ve lhůtě 14

dnů ode dne jejího odeslání Kupujícímu, popř. ani v další dodatečné lhůtě poskytnuté Prodávajícím,

pokud se rozhodne takovou dodatečnou lhůtu poskytnout.

V případě, že některá z výše uvedených skutečností uvedených pod body a) až f) nastane, bude

Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ve věci. V

případě, že Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a k uzavření Kupní smlouvy nedojde, bude

mu kupní cena nebo její část vrácena zpět.

Kupující spotřebitel je zejména oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené při použití Prostředků

komunikace na dálku (což rovněž zahrnuje internetový obchod) bez uvedení důvodu a bez jakékoli

sankce v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to s výjimkou případů

uvedených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. Prodávající zdůrazňuje, že v souladu s

ustanovením § 1837 písm. b) občanského zákoníku není Kupující spotřebitel oprávněn od Kupní

smlouvy odstoupit tehdy, pokud v období od doručení objednávky Kupujícímu a dodáním zboží dojde

na komoditní burze NYMEX/COMEX v New York, USA, k podstatné výchylce ceny výchozí suroviny

sloužící k výrobě objednaného zboží, přičemž podstatnou výchylkou se pro tyto účely rozumí výchylka

v rozmezí +/- 1 % ceny suroviny. Prodávající dále zdůrazňuje, že v souladu s ustanovením § 1837

písm. d) občanského zákoníku není Kupující spotřebitel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit tehdy,

pokud zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

Odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující spotřebitel povinen učinit na formuláři, který tvoří přílohu

těchto VOP.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo

Kupujícím spotřebitelem, nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce), převzato zboží.

Převzetím zboží se pro účely těchto VOP rozumí okamžik, kdy se zboží dostane do dispozice

Prodávajícího, tedy den uložení zboží na poště, pokud nebyl Kupující jako adresát zastižen, nebo den

následující po dni, kdy Kupující obdrží informaci Prodávajícího o tom, že jím objednané zboží je

možné vyzvednout na prodejně Prodávajícího, pokud byl sjednán tento způsob sjednání zboží. Pro

určení okamžiku převzetí zboží není rozhodný okamžik, kdy si Kupující uložené zboží následně

vyzvedne na poště či prodejně Prodávajícího. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této

smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty poštou na adresu

Prodávajícího, nebo odstoupení od smlouvy doručit osobně na jakoukoliv prodejnu Prodávajícího či

do jeho sídla.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel na adresu sídla

Prodávajícího, a to pokud možno v originálním balení, včetně obalu zboží. Náklady spojené s

navrácením zboží v rámci odstoupení od smlouvy nese Kupující spotřebitel.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo je zboží doručeno do prodejního

místa Filius Investments SE.

Odstoupí-li Kupující spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které

od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení

prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud by s tím Kupující spotřebitel souhlasil a pokud by mu

tím nevznikly další náklady.

Jestliže Kupující spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí,

vrátí Prodávající Kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu

nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným

způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho

funkčnosti.

Možnost odstoupení od Kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku však nelze chápat

jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel, v případě využití práva na odstoupení

od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy

získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí

Kupující spotřebitel poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již

nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží pouze poškozeno, může Prodávající uplatnit vůči

Kupujícímu spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího

na vrácení kupní ceny. Pokud Kupující učinil nabídku na uzavření Kupní smlouvy a/nebo uzavřel Kupní

smlouvu nedbale, bez vážného úmyslu či bez potřebného rozmyslu a opatrnosti, a odstoupením

Kupujícího od Kupní smlouvy vznikla Prodávajícímu škoda, zejména tím, že se jedná o zboží, které byl

Prodávající objednat u třetí osoby, může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu spotřebiteli právo na

náhradu škody a započíst tento svůj nárok oproti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrátí jen kupní cenu včetně nákladů na dodání

zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží sníženou o částku

odpovídající náhradě škody.

Na kupní cenu, která má být Kupujícímu spotřebiteli i Kupujícímu podnikateli vrácena, může

Prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

 

Náklady spojené s  vrácením zboží se řídí s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Kdy spotřebitele má povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A VÝHRADA VLASTNICTVÍ


Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího spotřebitele okamžikem převzetí zboží, a to buď v

prodejně Prodávajícího, nebo od přepravce.

Nebezpečí škody na Kupujícího podnikatele přechází okamžikem převzetí zboží v prodejně

Prodávajícího nebo okamžikem předání věci vybranému přepravci pro přepravu zboží Kupujícímu do

místa určeného v objednávce Kupujícího. Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu

jeho předáním vybranému přepravci pro přepravu zboží Kupujícímu, a umožněním Kupujícímu

uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému přepravci.

Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny Kupujícím.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍTento reklamační řád platí pro nákup jakéhokoliv zboží dle Kupní smlouvy.

Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, kterým může být

fyzická nebo právnická osoba, a to podnikatel nebo spotřebitel, jak je vše definováno v části 1. těchto

VOP.

Záruka dle tohoto reklamačního řádu se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno na základě Kupní

smlouvy, a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

 


ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOUa) Kupující spotřebitel

Nároky Kupujícího spotřebitele se řídí zejména ustanoveními občanského zákoníku.

Pokud Kupující spotřebitel při převzetí zboží (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží Kupujícím

na prodejně Prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží Kupujícím od přepravce) zjistí poškození

dodaného zboží (tj. jakoukoli vadu zboží), jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým dokladem

(fakturou) a skutečně dodaným zbožím, nebo jakýkoli rozdíl mezi označením zboží uvedeném na

dodacím listu nebo faktuře a skutečně dodaným zbožím (zejména v jakosti, míře, množství nebo v

bezvadnosti zboží), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list nebo fakturu,

doporučujeme bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prokazatelným způsobem kontaktovat

Prodávajícího, za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě Kupujícího spotřebitele se rozpor s Kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne

převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci

nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím spotřebitelem nebude ve

shodě s Kupní smlouvou, má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez

zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku

Kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může

Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že Kupující spotřebitel o rozporu s Kupní smlouvou věděl v okamžiku převzetí zboží a toto

zboží i přes toto převzal bez výhrad nebo v případě, že rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil, nemá

Kupující spotřebitel nárok na bezplatné uvedení zboží do souladu s Kupní smlouvou.

b) Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí

škody na zboží. Jestliže Kupující podnikatel zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v

době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce,

jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na

Kupujícího podnikatele, i když se vada stane zjevnou až po této době. Prodávající odpovídá rovněž za

jakoukoli vadu, jež vznikne po době přechodu nebezpečí škody na věci, jestliže je způsobena

porušením jeho povinností.

Pokud Kupující podnikatel zjistí poškození zboží, jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem, daňovým

dokladem nebo fakturou a skutečně dodaným zbožím (zejména v množství, jakosti a provedení), je

povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉ VĚCI (ZÁRUKA)Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Není-li na faktuře, na dodacím listu, a ani v Elektronickém obchodě, v souladu se zákonem vyznačena

u položky zboží záruční doba v jiné délce, poskytuje Prodávající na zboží záruku v délce 24 měsíců od

převzetí zboží Kupujícím.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl

povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

V případě výměny zboží počíná běžet nová záruční doba okamžikem převzetí nového zboží.


NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje a nelze ji uplatnit v následujících případech:

po uplynutí záruční doby;

opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

mechanického poškození, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či

obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;

zboží bylo poškozeno používáním nebo údržbou v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentech

u zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;

u použitého zboží, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení,

které mělo zboží při převzetí Kupujícím;

byly-li použity podle smlouvy při výrobě zboží věci předané Kupujícím, neodpovídá Prodávající za

vady zboží, které byly způsobeny použitím těchto věcí, jestliže Prodávající při vynaložení odborné

péče nemohl odhalit nevhodnost těchto věcí pro výrobu zboží nebo na ni Kupujícího upozornil, avšak

Kupující trval na jejich použití;

Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých Kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo s

přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět, ledaže se vady týkají

vlastností zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ A VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACEa) Kupující spotřebitel

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu kterékoliv z

provozoven Prodávajícího, nejlépe však do provozovny Prodávajícího.

Prodávající doporučuje zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo

náhradním obalu. Prodávající dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list

nebo fakturu, a to za účelem urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že

zboží zakoupil u Prodávajícího. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned,

ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle

druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. O uplatnění reklamace sepíše

pracovník s Kupujícím spotřebitelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis

reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud

nebude s Kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace

začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace Kupujícím spotřebitelem. Po uplynutí této

lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení reklamace dostane Kupující jedno vyhotovení Dokladu o převzetí reklamace, ve kterém

bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Další případné reklamace vyměněného

zboží bude Kupující spotřebitel uplatňovat na základě tohoto Dokladu.

V případě, že při posouzení reklamované vady Prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí

tuto skutečnost Kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od

uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v

Dokladu o převzetí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má Kupující spotřebitel nárok na úhradu nutných nákladů, které mu

vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

Jednotlivé nároky Kupujícího spotřebitele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda

reklamovanou vadu lze nebo nelze odstranit.

(i) vady odstranitelné

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a

Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to v případě vady u

reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, může Kupující

spotřebitel požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti.

Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy

odstoupit.

Právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy má Kupující též v případě, že se jedná o vady

odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad

nemůže Kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná

reklamace stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamace různého druhu.

(ii) vady neodstranitelné

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, má

Kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu

neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání zboží a Kupující spotřebitel nepožaduje jeho

výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

b) Kupující podnikatel

Kupující podnikatel je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží Prodávajícímu bez

zbytečného odkladu poté, co ji zjistil.

Kupující podnikatel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu kterékoliv z

provozoven Prodávajícího, nejlépe však do sídla Prodávajícího. Kupující podnikatel je povinen zboží k

reklamaci dodat včetně příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Prodávající

dále doporučuje předložit zároveň se zbožím záruční list, dodací list nebo fakturu, a to za účelem

urychlení reklamačního řízení, Kupující je však vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u

Prodávajícího.

Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace a

o tom, zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné, pokud je to možné ihned, jinak v

době přiměřené závažnosti a rozsahu vady. O uplatnění reklamace sepíše pracovník Prodávajícího s

Kupujícím podnikatelem Doklad o převzetí reklamace, ve kterém uvede popis reklamované vady,

způsob a termín vyřízení reklamace.

V případě, že při posouzení reklamované vady společnost Prodávající zjistí, že reklamace není

důvodná, sdělí tuto skutečnost Kupujícímu podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do

30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto

skutečnost v Dokladu o převzetí reklamace.

Jednotlivé nároky Kupujícího podnikatele z odpovědnosti za vady se odvozují od skutečnosti, zda

dodáním reklamovaného zboží s vadou byla smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným

způsobem.

(i) podstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena podstatným způsobem v případě, že zboží má vady neodstranitelné nebo větší

množství vad, které brání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a

požadovat odstranění právních vad,

b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má Kupující podnikatel pouze pokud ji provede v oznámení vad

při uplatnění reklamace nebo do 2 dnů po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže

Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího již měnit. Jestliže Kupující podnikatel neprovede svoji

volbu nároků ve výše uvedené lhůtě, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

(ii) nepodstatné porušení smlouvy

Smlouva je porušena nepodstatným způsobem v případě, že zboží má vady odstranitelné nebo větší

množství vad, které nebrání jeho řádnému užívání. V takovém případě může Kupující podnikatel:

a) požadovat dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží nebo

b) požadovat slevu z kupní ceny.

Ostatní vady je Prodávající povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním

náhradního zboží.

Přiměřená lhůta pro odstranění vad zboží činí 30 kalendářních dnů. V odůvodněných případech může

být přiměřená lhůta stanovena Prodávajícím odlišně. Jestliže Kupující podnikatel bez zbytečného

odkladu po oznámení lhůty nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že byla stanovena

dohodou. Neodstraní-li Prodávající vady ve výše uvedené lhůtě (nebo lhůtě stanovené dle výše

uvedeného), může Kupující podnikatel požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Odstoupit od smlouvy může Kupující podnikatel pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní

Prodávajícího při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od

smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže Kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

Kupující podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil Prodávajícímu.

K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže Kupující podnikatel nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém

je obdržel s výjimkou případů, jestliže nemožnost vrácení zboží ve stavu v jakém je obdržel není

způsobena jednáním nebo opomenutím Kupujícího podnikatele, nebo jestliže ke změně stavu zboží

došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

Pokud došlo ke snížení hodnoty vráceného zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování

zboží), je Kupující podnikatel povinen poskytnout Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z

uvedeného použití zboží prospěch. Prodávající je v tomto případě oprávněn započíst hodnotu

opotřebení či spotřebování zboží vůči nároku Kupujícího podnikatele na vrácení kupní ceny. Kupní

cena je pak Kupujícímu podnikateli vyplacena v částce snížené o hodnotu opotřebení či spotřebování

zboží.

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává

Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), IČ: 00020869, se sídlem Praha 2, Štěpánská, 567/15, PSČ 120

00, která je taktéž příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy.REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘEPRAVOUV případě doručení zásilky obsahující zboží Kupujícímu, která je viditelně poškozena, má Kupující

právo odmítnout převzetí zásilky s udáním důvodu poškození obalu. Pokud ji i přesto přijme nebo

zjistí poškození zboží po odstranění obalu, doporučujeme Kupujícímu, pro vyloučení případných

pochybností a možného zamítnutí reklamace Prodávajícím Kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu

po převzetí zboží, maximálně ve lhůtě 3 pracovních dnu od převzetí zboží nahlásil škodu příslušnému

dopravci, a sepsal s ním protokol o poškození zboží. Na základě tohoto písemného protokolu o

poškození zboží a výsledku šetření dopravce rozhodne Prodávající o oprávněnosti reklamace. V

případě prodlení Kupujícího s nahlášením vady zboží poškozeného přepravou pozbývá Kupující

veškeré nároky s tím spojené, které by mohl uplatnit vůči Prodávajícímu.ÚČTOVÁNÍ SKLADNÉHO ZA NEVYZVEDNUTÉ ZBOŽÍPokud si Kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od vyřízení reklamace, bude mu

účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den nevyzvednutí zboží od ukončení opravy.

Pokud si však Kupující zboží nevyzvedne ani do doby, kdy výše skladného převýší cenu

reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.

 

Copyright 2016 - 2024 © efise.cz