Kategorie      
Novinky
 Indiana Jones sada 6 ks
1 543,97 Kč (61,17 EUR)
 Lebka  1 Oz
3 070,84 Kč (121,67 EUR)

VOP-Prodej na splátky

Úvod Dodání zbožíVOP-Prodej na splátky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚVODNÍ USTANOVENÍTyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže specifikují práva a povinnosti
obchodní společnosti Filius & investments SE, IČO: 292 61 082, se sídlem K dolům 200/13, 143 00 Praha 4 – Modřany, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 369, jakožto Prodávajícího, a kupujícího vyplývající ze smlouvy o splátkovém prodeji.

 

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Filius & investments SE
IČO: 292 61 082
se sídlem K dolům 200/13, 143 00 Praha 4 – Modřany
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 369
telefon: +420 244 464 277
mail: mince@efise.cz
webové stránky: www.efise.cz
adresa podnikové provozovny: Praha 4, Jihlavská 74, PSČ 142 00

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a aplikují se na všechny vztahy vyplývající ze Smlouvy o splátkovém prodeji (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi společností Filius & investments SE (dále jen „Prodávající”), jakožto prodávajícím, a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“), jakožto kupujícím, prostřednictvím webového portálu https://www.efise.cz/kategorie/drahe-kovy-na-splatky/ (dále jen „Webové stránky“). 

 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ


„Prodávající“ je společnost Filius & investments SE, IČO: 292 61 082, se sídlem K dolům 200/13, 143 00 Praha 4 – Modřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 369.


„Kupující“ je osoba fyzická nebo osoba právnická, která může být podnikatelem či spotřebitelem.


„Smlouva o splátkovém prodeji“ představuje součást kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je prodej zboží s uhrazením kupní ceny ve splátkách.


„Splátkový kalendář“ je součástí Smlouvy o splátkovém prodeji, na jehož základě je stanoven počet, výše a splatnost jednotlivých splátek.


„Webové stránky“ jsou webové stránky společnosti Filius & investments SE, a sice https://www.efise.cz/kategorie/drahe-kovy-na-splatky/


„Kupní smlouva“ je dvoustranným právním úkonem, kterým se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve splátkách, to vše v souladu s těmito VOP.

 

SPECIFIKA UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


Prodávající na základě objednávky učiněné Kupujícím uzavře s Kupujícím Kupní smlouvu, a to prostřednictvím Elektronického obchodu, jak je tento specifikován v čl. III odst. 1 písm. a) Všeobecných obchodních podmínek společnosti Filius & investments SE ze dne 18. 7. 2016, tj. prostřednictvím Webových stránek Prodávajícího.

 

Kupní smlouvu s úhradou kupní ceny ve splátkách je možné uzavřít každý kalendářní den, tj. včetně soboty, neděle a státem uznaných svátků, a to vždy od 0:00 do 24:00 hod.


Prostřednictvím Kupní smlouvy s úhradou kupní ceny ve splátkách lze zakoupit pouze zboží k tomu určené na Webových stránkách (dále jen „zboží“).


Postup při objednání zboží a uzavření Kupní smlouvy je následující:

 

Výběr zboží


Pro objednání zboží vybere Kupující zboží, u kterého je uvedena kupní cena, a vloží jej do nákupního košíku. Dále Kupující pokračuje k pokladně. V nákupním košíku vybere Kupující možnost Koupit na splátky a vyplní dotazník, který následně potvrdí kliknutím na Odeslat. Po potvrzení objednávky Kupující uhradí částku 200,- Kč, která představuje administrativní poplatek za zpracování smlouvy o splátkách. Tato částka bude následně odečtena z první splátky.

 

Vyplnění a kontrola Kupní smlouvy


Po odeslání objednávky bude Kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu zaslán webový odkaz (link), který Kupujícího přesměruje na znění Kupní smlouvy, jejíž součástí je Smlouva na splátky. Pozorně si přečtěte všechny body smlouvy. Po pozorném prostudování smlouvy zaškrtne Kupující okénko Přečetl/a jsem si Kupní smlouvu a akceptuji ji. Následně kupující vyplní své jméno, příjmení a bydliště a do předmětu uvede číslo objednávky, název produktu a kupní cenu (vše je možné dohledat v příloze Objednávka). Smlouvu je nyní možné odeslat.
V případě, že bude cena vybraného zboží nižší než 10.000,- Kč nebo vyšší než 300.000,- Kč, uzavření Kupní smlouvy nebude umožněno. V takovém případě nás kontaktujte telefonicky.

 

Potvrzení Kupní smlouvy a splátkového kalendáře


Po odeslání Kupní smlouvy bude Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zaslán potvrzující e-mail obsahující finální znění Kupní smlouvy ve formátu PDF a splátkový kalendář, který obsahuje výši jednotlivých splátek a instrukce pro úhradu splátek. Finální znění Kupní smlouvy je Kupující povinen doplnit o chybějící údaje ke své osobě. Okamžikem přijetí tohoto emailu je Kupní smlouva uzavřena a stává se pro obě smluvní strany právně závaznou. Kupujícímu bude zaslána také zálohová faktura k úhradě kupní ceny.


Po úhradě první splátky obdrží Kupující kopii Kupní smlouvy na jím uvedenou dodací emailovou adresu. Kupující je povinen první splátku uhradit do 3 dnů po datu uzavření Kupní smlouvy. V případě, kdy Kupující první splátku včas neuhradí, nenabude Kupní smlouva účinnosti.

 

Úhrada první splátky


První splátka musí být Kupujícím uhrazena nejpozději do 3 dnů po datu uzavření Kupní smlouvy. Splátkový kalendář dále obsahuje vyčíslení všech zbývajících 11 splátek a datum, do kterého musí být všechny splátky, tj. celá kupní cena, nejpozději uhrazeny.


V případě, že první splátka není včas uhrazena, Kupní smlouva od počátku zaniká.

 

Splacení kupní ceny a obdržení zboží


Jakmile dojde ke splacení celé kupní ceny zboží, bude Kupujícímu zboží prostřednictvím České pošty odesláno na jím uvedenou adresu, a to nejpozději do 10 pracovních dnů.

 

Za účelem zajištění dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu bude Kupujícímu zboží předáno až po úplném zaplacení celé kupní ceny.
Vlastnické právo ke zboží přejde na Kupujícího až ve chvíli zaplacení celé kupní ceny.
Kupní cena, od které se budou měsíční splátky odvíjet, je pevně stanovena, a to bez ohledu na situaci na trhu s drahými kovy a mincemi, popř. trhu s penězi. Kupující tedy v rámci měsíčních splátek uhradí částku, která se rovná ceně za zboží v době uzavírání kupní smlouvy.

 

ÚHRADA SPLÁTEK

 

Jednotlivé měsíční splátky, jak budou tyto vždy stanoveny ve splátkovém kalendáři, jsou splatné vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce. Splátka je považována za uhrazenou ve chvíli, kdy je daná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího uvedený ve Smlouvě o splátkovém prodeji. Kupující je povinen platbu provést s uvedením variabilního symbolu, který bude Kupujícímu přidělen Smlouvou o splátkovém prodeji.


Doba splácení je maximálně 12 měsíců.


První splátka je vždy stanovena ve výši 20 % celkové kupní ceny zboží.


V případě koupě zboží v hodnotě do 100.000,- Kč včetně bude celková kupní cena uhrazená prostřednictvím splátek bez navýšení.


Kupující je povinen uhradit veškeré splátky, které jsou stanoveny ve splátkovém kalendáři.

 

Kupující má právo Prodávajícímu doplatit dlužnou částku před datem splatnosti stanoveným splátkovým kalendářem, a to za následujících podmínek:

 

kupující písemně oznámí Prodávajícímu svůj záměr týkající se doplacení dlužné částky;


doplacení dlužné částky musí být provedeno jednorázově (není tedy možné pouhé snížení dlužné částky);


kupující je povinen Prodávajícímu uhradit poplatek ve výši 300,- Kč za předčasné doplacení dlužné částky.

 

PORUŠENÍ SPLÁTKOVÉHO KALENDÁŘE


Poruší-li Kupující jakýmkoli způsobem splátkový kalendář, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu, jejíž částka je rovna částce odpovídající 10 % hodnoty předmětu koupě.


Neuhradí-li Kupující měsíční splátku řádně a včas, bude mu ze strany Prodávajícího zaslána výzva k úhradě dlužné částky, na základě které bude Kupujícímu poskytnuta 7denní lhůta k uhrazení dlužné měsíční splátky. Prodávající je oprávněn si za zaslání výzvy k úhradě dlužné částky účtovat částku ve výši 250,- Kč.


V případě, že měsíční splátka nebude Kupujícím uhrazena ani po první upomínce, bude Kupujícímu ze strany Prodávajícího zaslána druhá výzva k úhradě dlužné částky, kdy bude Kupujícímu poskytnuta rovněž 7denní lhůta k uhrazení dlužné částce. Prodávající je oprávněn si za zaslání opakované výzvy k uhrazení dlužné částky účtovat částku ve výši 250, Kč.

 

VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

 

Prodávající si ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem kupní smlouvy. Výhrada vlastnického práva představuje zajištění zaplacení kupní ceny ze strany

 

Kupujícího. Vlastnické právo přejde na Kupujícího teprve ve chvíli, kdy bude celá kupní cena řádně uhrazena dle podmínek stanovených v čl. IV těchto VOP a Smlouvy o splátkovém kalendáři.
Kupující je srozuměn s tím, že zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, bude Kupujícímu předáno až ve chvíli, kdy bude kupní cena řádně uhrazena v souladu s čl. IV těchto VOP.

 

ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD SMLOUVY


Kupující bere na vědomí, že zboží, které je investičním drahým kovem, je prodejem, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího. S ohledem na tuto skutečnost nemá Kupující v souladu s ustanovením § 1847 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud právo na odstoupení od smlouvy není dohodnuto v Kupní smlouvě.


Kupní smlouva může obsahovat ujednání opravňující Kupujícího k odstoupení od smlouvy podáním písemného odstoupení s úředně ověřeným podpisem za současného uhrazení odstupného.


Odstupné bude stanoveno jako rozdíl mezi kupní cenou a částkou představující kupní cenu zboží. V případě, kdy je zboží investičním kovem, se bude jednat o rozdíl mezi kupní cenou zaplacenou Kupujícím a cenou, za kterou zboží prodá Prodávající prostřednictvím burzy „Commodity Exchange (COMEX)“ v New Yorku. Prodávající v případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy prodá zboží prostřednictvím shora uvedené komoditní burzy či jiné vhodné burzy za částku dle kurzu platného ke dni prodeje. Samotný prodej je Prodávající povinen uskutečnit ve lhůtě 30 dní ode dne ukončení Kupní smlouvy jednou ze smluvních stran Kupní smlouvy. Takto stanovené odstupné bude Prodávajícím započteno na již uhrazené splátky.


V případě, že cena zboží, za kterou zboží Prodávající prodá dle shora uvedeného článku VOP, je nižší než kupní cena, za kterou Kupující zboží u Prodávajícího zakoupil, má Prodávající nárok na odstupné ve výši 10 % z kupní ceny dle Kupní smlouvy. Nárok Prodávajícího na odstupné nemá vliv na povinnost Kupujícího k úhradě smluvní pokuty dle čl. IV. odst. 1 Kupní smlouvy. Zbývající částka představující výtěžek z prodeje zboží bude Prodávajícím vrácena Kupujícímu, a to vždy po odečtení.


Odstupné představuje hodnotu maximální kurzové ztráty, kterou může Kupující za dobu trvání Kupní smlouvy, resp. za dobu splácení zboží, utrpět, vyjma odstupného vyčísleného dle čl. IV. odst. 4 těchto VOP.


Z částky vracené Kupujícímu bude odečtena paušální částka na doručení zboží novému kupujícímu ve výši 1.000 Kč a administrativní poplatek za zajištění prodeje zboží ve výši 1.100 Kč.


Kupující obdrží vždy nejdéle do 21 dní od uskutečnění prodeje zboží dle shora uvedených článků těchto VOP vyúčtování, kde bude uvedeno, za kolik Prodávající zboží prodal, výše odstupného, smluvní pokuty či jiných částek odečtených od kupní ceny vrácené Kupujícímu.

 

ZADRŽOVACÍ PRÁVO A ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD SMLOUVY


Zboží bude Kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny dle Kupní smlouvy.

 

V případě, že Kupující neuhradí celou kupní cenu řádně a včas dle Kupní smlouvy a Smlouvy o splátkovém kalendáři má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit.


Odstoupí-li Prodávající od Kupní smlouvy, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu odstupné vyčísleného v souladu s postupem uvedeným v čl. IV. odst. 3 a 4 těchto VOP. Zbývající částku po odečtení nároku Prodávajícího na odstupné dle tohoto článku VOP a smluvních pokut či jiných nároků vyplývajících z těchto VOP, Kupní smlouvy či obecně závazných právních předpisů, vrátí Prodávající Kupujícímu zbývající část kupní ceny.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Filius & investments SE si vyhrazuje právo v případě výpadku na straně dodavatele zboží a po předchozím informování Kupujícího nahradit Kupujícím zakoupené zboží zbožím s totožnou specifikací (druh kovu, hmotnost, ryzost), avšak od jiného dodavatele. Pokud Kupující nebude s touto změnou souhlasit, bude dohodnuto adekvátní prodloužení lhůty k dodání zboží Kupujícímu.


Smluvní vztahy vyplývající ze Smlouvy o splátkovém kalendáři se řídí v částech neupravených Smlouvou o splátkovém kalendáři či těmito obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


V případě, že některé ustanovení Smlouvy o splátkovém kalendáři je celé nebo zčásti neplatné nebo neúčinné, tato neplatnost nebo neúčinnost nevede k neplatnosti nebo neúčinnosti ostatních ustanoveních Smlouvy o splátkovém kalendáři. V takovém případě Smluvní strany bezodkladně nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým novým ustanovením, které bude platné, účinné a vykonatelné, a které bude z hlediska svého účelu a funkce, co nejvíce odpovídat účelu a funkci původního ustanovení.


V případě rozporu smluvních ustanovení s dispozitivními ustanoveními právních předpisů platného právního řádu České republiky platí ustanovení Smlouvy o splátkovém kalendáři. V případě rozporu smluvních ustanovení s ustanoveními právních předpisů právního řádu České republiky, které je možné dohodou Smluvních stran vyloučit, platí ustanovení Smlouvy o splátkovém kalendáři a uvedené ustanovení právních předpisů České republiky se považuje za vyloučené.


Filius & investments SE je oprávněn tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv měnit, přičemž ve vztahu k příslušné Smlouvě bude platit vždy ta verze všeobecných obchodních podmínek, která byla zveřejněná v okamžiku uzavření Smlouvy o splátkovém kalendáři na webových stránkách Filius & investments SE.


Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Filius & investments SE.

 

V Praze dne 23.12.2020

 

Filius & investments SE
Jaromír Hejduk, člen představenstva

Copyright 2016 - 2024 © efise.cz